Opozorilo Ta stran uporablja piškotke, zato da zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. OK
Delovni čas: pon–pet: 9.–19. ure, sob: 9.–13. ure
KMC d. o. o., Dolenjska Cesta 242c, 1000 Ljubljana

Kent Acrysol - Čistilo in razmastilo

SAB83930
Kent Acrysol - Čistilo in razmastilo
Za povečavo kliknite na sliko
Na zalogi
13,95 
+

Kent Acrysol - Učinkovit Odstranjevalec Lepil in Nečistoč

Kent Acrysol je močan odstranjevalec lepil in nečistoč, ki je zasnovan za hitro in učinkovito odstranjevanje različnih vrst lepil, masti, črnil, tesnilnih mas in drugih težko odstranljivih madežev. Ta izdelek je izjemno priljubljen v avtomobilski industriji, uporablja pa se lahko tudi v številnih drugih panogah.

Zahvaljujoč svoji edinstveni formulaciji, Kent Acrysol deluje hitro in ne pušča ostankov, hkrati pa je varen za uporabo na večini površin, vključno s kovino, steklom in večino plastik. To pomeni, da lahko brez skrbi odstranite neželene ostanke lepila ali druge nečistoče, ne da bi pri tem poškodovali površino.

Tehnične lastnosti:

  • Hitro in učinkovito odstranjuje lepila, masti, črnila, tesnilne mase in druge nečistoče
  • Ne pušča ostankov
  • Varen za uporabo na večini površin (kovina, steklo, večina plastik)
  • Enostaven za uporabo
  • Priročna embalaža za natančno nanašanje
  • Hitro delovanje za prihranek časa
 

Acrysol, v razpršilu
Nevarno
Vsebuje: Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični; Ksilen 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Acrysol, v pločevinki 1 l, sodu 25 l, 200 l 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični; reakcijska masa etilbenzena in ksilena 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335-H336 lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati hlapov. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: predvideno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ne najdem nobenih objav

Napiši mnenje

Yamaha podaljšana garancija Preberite več.